Home » geografia » Roślinność

Roślinność

Roślinność i gleby układają się równoleżnikowo, wyróżnia się 4 zasadnicze strefy:

  1. tundrowa – zajmująca ok. 25% powierzchni, pozbawiona drzew, rosną tu głownie mchy, porosty, na południu zarośla karłowate. Rozwinięta hodowla reniferów. Strefa ta przechodzi stopniowo w lasotundrę z karłowatymi drzewami (modrzewiem lub brzozą).
  2. leśna – zajmująca ok. 60% powierzchni i ok. 80% wszystkich lasów kraju. W jej skład wchodzą głownie drzewa iglaste (85%), z dominacją modrzewia (tzw. tajga modrzewiowa typowa dla wschodniej Syberii, na wschód od Jeniseju), oraz drzewa liściaste, z dominacją brzozy (15% powierzchni), występujące głównie w centralnej części kraju oraz na Syberii Zachodniej, gdzie tworzą kompleks tzw. białej tajgi.
    Obszar bardzo dobrych gleb (czarnoziemów), ok. 40% powierzchni stanowią grunty orne. Dominuje tu uprawa pszenicy, buraka cukrowego, kukurydzy.
  3. stepowa – brak roślinności drzewiastej, występują gleby kasztanowe i czarnoziemy. Grunty orne stanowią ponad połowę powierzchni. Uprawia się pszenicę, kukurydzę, słonecznik.
  4. subtropikalna – obejmująca wybrzeże Morza Czarnego, gdzie występuje roślinność śródziemnomorska.

Ochrona środowiska

W Rosji istnieje ok. 80 rezerwatów przyrody i 22 parki narodowe o łącznej powierzchni blisko 204 tys. km2 (1,2% powierzchni kraju).
Największy rezerwat (18 tys. km2) obejmuje deltę Leny.
Do większych rezerwatów należą: Kronocki na Kamczatce (9770 km2) z wulkanami i Doliną Gejzerów, Ałtajski (8638 km2), Pieczoro-Ilycki (7213 km2), Sichotealinski (3470 km2) ze specyficzną tzw. ussuryjską florą i fauną oraz rezerwaty na Kaukazie – Kaukaski (2625 km2) i Teberdyjski (834 km2).

W Rosji występuje wiele obszarów ekologicznego zagrożenia. Do największych należą regiony:

  1. Morza Kaspijskiego, w którym złe wykorzystanie Wołgi doprowadzilo do obniżenia się poziomu wody.
  2. Nowej Ziemi, gdzie zlokalizowano poligon do prób z bronią nuklearną.